REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych przez konsumentów i przedsiębiorców za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Wobec przedsiębiorców niniejszy regulamin obowiązuje również dla przyszłych transakcji, bez konieczności ponownego wskazywania na ten fakt. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania – staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

§ 2 ZAWARCIE UMOWY

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z InterNestor GmbH. Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty, tylko zaproszenie do zawarcia umowy. Za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie, mogą Państwo dodać wybrane przez siebie produkty do koszyka zakupowego i złożyć ofertę kupna. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia. Klikając na stronie z podsumowaniem w przycisk potwierdzający i finalizujący zamówienie, składają Państwo zamówienie na produkty znajdujące się w koszyku. Niezwłocznie po jego złożeniu otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
Moment przyjęcia przez nas Państwa zamówienia i tym samym zawarcia umowy z nami zależy od wybranej przez Państwa formy płatności:
Przelewy24
przyjmujemy Państwa zamówienie poprzez wysyłanie oddzielnej wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia i dalszymi informacjami lub poprzez dostawe towaru w ciągu dwóch dni.
Apple Pay
w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową usługodawcy Apple. Tam mogą Państwo podać swoje dane dotyczące płatności i zatwierdzić polecenie zapłaty za pośrednictwem serwisu Apple. Po złożeniu zamówienia w naszym sklepie wzywamy Apple do przeprowadzenia transakcji – w ten sposób akceptujemy Państwa zamówienie i zawarta zostaje z nami umowa.
Karta kredytowa
Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej, a następnie operator Państwa karty przeprowadza autoryzację płatności. Po weryfikacji Państwa danych i potwierdzeniu statusu właściciela karty, automatycznie przeprowadzona zostaje transakcja płatnicza, a Państwa karta kredytowa zostaje obciążona. W momencie obciążenia karty kredytowej, zawarta zostaje z nami umowa.
PayPal Express
w trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy płatności online PayPal. Tam mogą Państwo podać swoje dane dotyczące płatności i zatwierdzić polecenie zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal. Po złożeniu zamówienia w naszym sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji – w ten sposób akceptujemy Państwa zamówienie i zawarta zostaje z nami umowa. § 3 JĘZYK I ZASADY UTRWALANIA UMOWY

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim.
Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz regulamin.

§ 4 DOSTAWA PRODUKTÓW

Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu. Oferowane w sklepie produkty sprzedajemy wyłącznie w drodze wysyłkowej. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

§ 5 ZAPŁATA

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:


Karta kredytowa

Składając zamówienie podają Państwo dane swojej karty kredytowej, a następnie operator Państwa karty przeprowadza autoryzację płatności. Po weryfikacji Państwa danych i potwierdzeniu statusu właściciela karty, automatycznie przeprowadzona zostaje transakcja płatnicza, a Państwa karta kredytowa zostaje obciążona.


PayPal

W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową usługodawcy płatności online PayPal. W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pomocą serwisu PayPal muszą być Państwo w nim zarejestrowani lub dokonać takiej rejestracji oraz następnie zatwierdzić polecenie wykonania płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji. Bezpośrednio po tym PayPal przeprowadza w sposób automatyczny transakcje płatniczą. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.


Apple Pay

Aby zrealizować zamówienie za pośrednictwem Apple Pay i zapłacić kwotę rachunku, muszą Państwo używać przeglądarki "Safari", zarejestrować się w serwisie Apple, aktywować usługę Apple Pay oraz dokonać autoryzacji płatności swoimi danymi identyfikacyjnymi. Transakcja płatnicza zostanie zrealizowana natychmiast po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.


Przelewy24

Przelewy24 gwarantują bezpieczne i szybkie płatności online. Wygodnie opłacanie zakupów, a my skupiamy się na szybkiej realizacji zamówień. Nasz sklep internetowy otrzymuje natychmiast informację o dokonanej płatności od Przelewy24. Pozwala to na wysyłkę towaru bez oczekiwania na pojawienie się kwoty na naszym koncie.


§ 6 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dotyczy Konsumentów: w przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki oraz kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu. Dotyczy Przedsiębiorców: ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu rzeczy przechodzi na Państwa w momencie jej wydania przez nas spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacją wysyłki do Państwa. W razie zawarcia umowy między przedsiębiorcami, kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJE

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczy wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady). Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu.

Reklamacje można składać:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@twojtort.pl

- na piśmie na adres: InterNestor GmbH, Vitalisstr. 184, 50287 Kolonia, Niemcy

- Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

- Nasz serwis obsługi klientów jest do Państwa dyspozycji: Możesz skontaktować się z naszym działem obsługi klienta od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 telefonicznie pod numerem 022-2086690. Zapraszamy również do wysłania nam wiadomości e-mail na adres info@twojtort.pl..§ 8 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Dobrowolnie podporządkowaliśmy się następującym kodeksom dobrych praktyk:


Kryteriom jakości Trusted Shops – dostępnym pod niniejszym linkiem
https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_pl.pdf?__hstc=131357072.99a265337744294b740e0787aea508c4.1561420800102.1561420800103.1561420800104.1&__hssc=131357072.1.1561420800105&__hsfp=1817143912.

§ 9 POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem Internetowe rozstrzyganie sporów. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy celem pozasądowego rozstrzygania sporów.

W celu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem lub sporów dotyczących istnienia takiego stosunku umownego, jesteśmy zobowiązani do udziału w pozasądowej procedurze rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów. Właściwym organem jest Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V. (Komisja Mediacyjna przy Centrum Arbitrażu), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, Universalschlichtungsstelle. Weźmiemy udział w postępowaniu przed ww. komisją.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, wówczas dla wszystkich umów zawartych z nami obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Jeżeli są Państwo Przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym podmiotem publiczno-prawnym, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzyganiawszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami i Państwem będzie sąd właściwy dla naszej siedziby.

Regulamin teksty prawneutworzono z Trusted Shops Pisarz prawniczy w współpracy z FÖHLISCH Rechtsanwälte.